آموزش هوش تجاری با ابزار SQL Server 2010

آموزش هوش تجاری با ابزار SQL Server 2010   امکاناتی همچون SSAS و SSIS و SSRS در کنار شیرپوینت و پراجکت سرور و سی آر ام

e6aa8b600deb3b055f73ff9837ff70bea608ac95869b2910cfc6086ca7becf63

آموزش مایکروسافت داینامیکس سی آر ام ۲۰۱۱

آموزش مایکروسافت داینامیکس سی آر ام ۲۰۱۱

90857ded2b3d6686e73a8f2dd1bf140f8f3e0f8f5490990c54dc60a551c8e44f.2

آموزش بیزتاک سرور ۲۰۱۲

آموزش بیزتاک سرور ۲۰۱۲

3f16e53e1845c12208b3bbad1e9d6784499ddff44a76b4deb81b5aae42ede2f4

آموزش ماکروسافت شیرپوینت و پراجکت سرور و مایکروسافت سی آر ام و بیزتاک سرور و هوش تجاری